येशू सत्यलाई बुझाउन आउनुभयो

येशू सत्यलाई बुझाउन आउनुभयो

२०७६ बैशाख ५,६ र ७ गते पवित्र प्रेम मण्डली, ठडो ढुङ्गा, ललितपूरमा भएको सम्मेलनमा अमेरिकी प्रचारिका ले दोस्रो दिनमा दिनुभएको प्रवचन ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

In this site, here is no any scam. Please remove Adblock. Thank you for understanding...